Obchodni podminky – Jana Dvorak – Coaching

Obchodní podmínky

Platnost od 10. 5. 2019 

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dálej jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní/licenční smlouvy, kdy na straně jedné je je Jana Dvorak Coaching Ltd., adresou: 49 Station Road, Polegate, East Sussex, BN26 6EA, UK registrovaná u The Registrar of Companies for England and Wales pod číslem 11332852 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

1.2 Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.janadvorakcoaching.cz je prodej eBooku/e-Knihy (dále jen předmět koupě) nebo služba Koučink.

1.3 Poskytování služby Koučink se řídí dokumentem „Naše spolupráce“. 

1.4 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice. 

2. Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.janadvorakcoaching.com. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.janadvorakcoaching.com. 

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.

Tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách www.janadvorakcoaching.com a že s nimi souhlasí.

3. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve shrnutí objednávky a na webové stránce www.janadvorakcoaching.com najdete všechny ceny služeb. 

3.2 FakturaOhledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem DPH.

3.3 Možnosti platebPovoleny jsou platební metody: Paypal (https://www.paypal.com/) nebo Platba kartou. Paypal je platební poskytovatel společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349). Platba kartou je realizována prostřednictvím Paypal nebo prostřednictvím Stripe - Stripe, Inc. (https://stripe.com/)

3.4 Forma platbyPokud není u produktu nebo služby uvedeno jinak, je platba možná pouze jednorázově. Pokud není u produktu nebo služby uvedeno jinak, splátkový prodej není možný.

3.5 Stahování elektronických knih (e-Book/e-Kniha)Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem e-knihu.

Kupující bere na vědomí, že čtení e-knih je podmíněno existencí konkrétního software  a hardware. Prodávající není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením kupujícího k jeho stažení.

Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu s platnými právními předpisy za porušení zákona ze strany kupujícího a prodávající je oprávněn použít veškerých dostupných právních prostředků k odstranění následků takového jednání.

Kupující je oprávněn při využívání služeb prodávajícího postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení prodávajícího, aby nebylo zasahováno do práv třetích osob, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany kupujícího je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu prodávajícího. 

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.

Kupující není oprávněn e-knihy převádět do jiného formátu.

3.6 Autorská práva

Díla nabízená ke stažení na www.janadvorakcoaching.com formou elektronických knih jsou autorskými díly, která lze užít pouze v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., a to v níže stanoveném rozsahu.

Kupující je oprávněn e-knihu získanou stažením z webových stránek prodávajícího užít pouze pro svou osobní potřebu a nesmí ji užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu či poskytnout třetí osobě nebo užít jiným způsobem, pokud mu k takovému užití nebude prodávajícím u konkrétního titulu výslovně udělena zvláštní licence.

Kupující není oprávněn zakoupenou e-knihu jakkoliv doplňovat, sdílet, rozmnožovat a rozšiřovat a to ani bezplatně. Rovněž není oprávněn k jakékoliv změně obsahu e-knihy.

3.7 Online kurz

Kupující bere na vědomí, že účast v kurzu je podmíněna existencí účtu na sociální síti Facebook, existencí konkrétního softwarového a hardwarového vybavení. Prodávající není odpovědný za nemožnost přístupu k Facebookovému účtu způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením kupujícího. Prodávající není odpovědný za nemožnost stažení doplňujících materiálů způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením kupujícího.

4. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

4.1 Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

4.2 Za své produkty prodávající kromě zákonné lhůty ručí i vlastní zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz nad rámec zákonné povinnosti. Odstoupení může nakupující provést elektronickou formou na e-mail: jana@janadvorakcoaching.com s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně projektu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

4.3 V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, dává kupující souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4.4 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4.5 Kupující má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

5. ODPOVĚDNOST

5.1 Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

5.2 Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky www.janadvorakcoaching.com mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Prohlášení prodávajícího

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

6.2 Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

6.3 Zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronické komunikace prodávajícím kupujícímu je podmíněno předchozím souhlasem kupujícího. Kupující může svůj souhlas se zasíláním těchto obchodních sdělení kdykoliv odvolat  kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv e-mailové komunikace prodávajícího.

6.4 Více informací o ochraně osobních údajů najdete na: https://janadvorakcoaching.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju/?lang=cs

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.5.2019. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://janadvorakcoaching.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju/?lang=cs a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.